Arbottnas långa historia

Vad namnet Arbottna står för är diskuterat. Några tror att namnet härstammar från vikingatiden och beskriver det långgrunda vattnet runt Arbottna. Och då skulle Arbottna betyda: Där åran bottnar.

Men namnet kan också härledas från orden Ar (åra) och bop (bod) dvs säga betyda årbod. En annan tolkning är att namnet betyder “gemensamt säte för roddare och sjömän. Enligt Svenskt ortnamnlexikon (2003) betyder “bottna” det intre av en vik. Och “Ar” stod i fornsvenskan för å eller vattendrag.

Namnet Muskö lär också härstamma från den tiden, och betyder den mörka ön. Om man ankommer Muskö på Horsfjärden så ser ön mörk och hemlighetsfull ut på håll. Det finns lämningar på Arbottna från tidig järnålder men det har troligen varit bebyggelse på Arbottna långt innan dess.

Arbottna Säteri ägdes av det svenska kungahuset fram till 1656 då egendomen ärvdes av Seved Bååt från hans moster Christina Ribbing. Seved Bått ansökte om säterirättigheter för Arbottna, vilket innebar att egendomen var befriad från skatt.

1669 uppfördes den första herrgårdsbyggnaden, i rödmålat timmer, på Arbottna av Seveds dotter Anna-Christina.

1719 intogs stora delar av Stockholms södra skärgård av den ryska armen som brände ner många av skärgårdens byggnader. På Muskö brändes förutom Arbottnas herrgård många andra gårdar ner till grunden. Det var i stort sett bara Muskö kapell som förskonades.

1769 köptes Arbottna tillsammans med en stor del av Muskö upp av spegeltillverkaren, grosshandlaren, och möbelhandlaren Adolf Ludvig Levin. Han kom att äga en stor del av Muskö, 19 gårdar och 33 torp. De flesta låg nära havet eftersom fiske alltid varit en viktig inkomstkälla för Muskö.

Familjen Levin var mycket gästfria och många gäster kom resande från Stockholm. Den mest kända besökaren från den tiden är Carl Michael Bellman som gästade Arbottna flera gånger där han “låtit höra sin lutai ett fästligt lag”. Arbottna sägs ha inspirerat till Bellmans dikt “Inbjudan till assessor Pfeiffer” som är daterad på Muskö.

1770 – 90 Det är osäkert när den nuvarande herrgården uppfördes, mycket tyder på att bygget påbörjades 1770 och att en tillbyggnad tillkom 20 år senare. Runt herrgården uppfördes runt sekelskiftet till 1800-talet en rad olika ekonomibyggnader runt herrgården; stall, hönshus, vagnshus, smedjan,
tvättstuga, mangelbod, och bränneri. Den nuvarande flygeln uppfördes 1802 för personalboende och 1809 byggdes den andra flygeln som
användes som visthus, och materialbod med spannmålslårar och fiskeredskap. När denna flygel revs eller brann ner är okänt.

1896 ägdes Arbottna Säteri av Johan Malcom Levin som då lät uppföra ett kapell på Arbottna. Hans hustru Clementine Dúrán var från Ecuador och som troende katolik önskade hon ett kapell för den dagliga bönen. Han lät också bygga om huvudbyggnaden mot 1800-talets slut. Vindsvåningen med 9 rum för besökande gäster tillkom liksom nya inredningar och ett flertal kakelugnar.

Arbottna Säteri kom att ägas av släkten Levin fram till 1916 då affärs- och riksdagsmannen Klas Malmborg köper fastigheten och en stor del av alla inventarier. Tidningen “Svenska hem i ord och bild” skriver om Arbottna och familjen Malmborg i ett reportage från 1924 där man i ord och bild skildrar säteriet och dess interiör. På fastigheten finns fortfarande den gamla statarlängan Högberga kvar med sina tre lägenheter. Som sedan 50-talet har hyrts ut för sommarboende.

1951 förvärvades Arbottna Säteri av det svenska försvaret som vill ha marken som ett skyddsområde för den militärt viktiga basen på Muskö. Och sedan dess fram till upprustningen av fastigheten 2021 har alla hus och marken fått stå och förfalla. Herrgårdens vackra veranda så mycket att den var helt bortriven och bara cementgrunden fanns kvar. Det har varit bra för naturen och skogarna som inte besprutats eller gallrats. Idag finns 172 unika biotoper på Arbottna, dvs växter och djur som blivit sällsynta i det moderna samhället. Inte mins den bevarade våtmarken Maren med sitt rika fågelliv lockar ornitologer från hela Europa till området.

2021 påbörjades den stora renoveringen av herrgården och flygeln. Det skulle ta 14 personer ett och ett halvt år att genomföra.

2022 i juni var renoveringen klar och då öppnade hotellet och restaurangen upp för sina gäster.